XANH XANH URBAN FOREST

Địa chỉ: Đường 379, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Số điện thoại: 097 103 4291 / 097 453 4291
Gmail: xanhxanhurbanforest@gmail.com